Копия Случайная новость

Рекреация – от лат. Recreatio  — восстановление; франц. recreation – развлечение, отдых, перемена действия, исключающая трудовую деятельность и характеризующие пространство, связанное с этими действиями.

Контакты

04111 Украина г.Киев ул.Салютная 1-Б
Телефон офиса:
тел. (044) 599-5332
тел. (044) 227-8149
Наши сайты:
www.ecotour.com.ua
www.team.biz.ua
www.aat.ecotour.com.ua
www.info.ecotour.com.ua
Наша почта:
tkv@ecotour.com.ua
info@ecotour.com.ua

ПоискЕкотуризм частина 4

«ЕКОТУРИЗМ – ЕКОЖИТТЯ – ЕКОГРА»


Світлана Дмитрук «Екотур-інфо»

Частина 4. Принципи, функції та завдання екологічного туризму
Будь-яка система - виробнича, освітня, виховна і т.д., включаючи й екологічний туризм загалом будуються на певних фундаментальних засадах - принципах, які відображають її найбільш суттєві риси. Під принципом загалом розуміють фундаментальне вихідне положення, що випливає із стійких тенденцій, закономірностей існування і розвитку певної системи. Ці тенденції і закономірності мають об'єктивний характер, тому їх порушення чи невиконання призводить до руйнування даної системи.
Аналіз тенденцій і закономірностей прояву певної системи є необхідним для визначення вихідних положень (загальнонаукових та конкретно-наукових), які відображають найбільш суттєві причинно-наслідкові зв'язки системи та забезпечують її стабільність і розвиток.
Загальнонаукові принципи ґрунтуються на узагальнюючих філософських положеннях, які відображають найбільш суттєві властивості об'єктивної дійсності та свідомості на основі досвіду, що отриманий у процесі пізнавальної діяльності людини.

Основними загальнонауковими принципами екологічного туризму є:
    діалектичний - дозволяє обґрунтувати взаємодію різноманітних факторів та чинників екологічного туризму, як причинно-наслідкові відносини та зв'язки, що відображають реальну дійсність;
    системний - передбачає розгляд екологічного туризму як системи, що має певну структуру, взаємозв'язки і відносини різних елементів;
    історичний - екологічний туризм розуміється, як напрямок рекреаційної діяльності, що розвивається в конкретних історичних умовах;
    пізнавальний - пізнавальна функція екологічного туризму пов'язана з загально філософською теорією пізнання, що загальною методологічною базою для багатьох наук.
Конкретно-наукові принципи визначаються особливостями певної наукової області, науки. Як правило ці принципи формують методологічну базу певного дослідження. Основними конкретно-науковими принципами екологічного туризму є:
    екологічний - визначення та гармонізація основних зв'язків в екотуристській системі (між туристами, туроператорами, природними ландшафтами, місцевою громадою). Ядром цієї системи на відміну від класичної екосистеми є саме природне середовище (природні ландшафти);
    геоекологічний (конструктивно-географічний) - базування на природоорієнтованому раціональному використанні, охороні та відтворенні природних ресурсів;
    екостабілізуючий - недопущення та мінімізація шкоди, завданої природному середовищу, що не порушує екологічної стійкості середовища;
    інтелектуально-освітній - спрямованість на масову екологічну освіту та виховання;
    соціально-етичний - орієнтація на формування екокультури та екоетики спілкування з природним середовищем;
    етноекологічний - повага до інтересів місцевих мешканців, шанобливе ставлення до етнокультурного середовища, збереження та відтворення етнокультурних традицій (обрядів, свят, пісень, ігор, розваг тощо), традиційних систем природокористування (етноприродокористування) та охорони природи;
    економіко-розвиваючий - спрямування на ефективний сталий розвиток тих регіонів, де він здійснюється, інвестування в охорону та відтворення природного середовища.
Основною метою екологічного туризму, його місією - є турбота про збереження навколишнього природного й соціокультурного середовища, що використовується у туристських цілях. Власне, саме таке використання природи й соціокультурного надбання людства у сполученні з оздоровленням, розвитком й отриманням задоволення від спілкування з неспотвореною природою, долучення до унікальних взірців духовної і матеріальної культури людини, вихованням патріотизму і толерантності, усвідомленням важливості захисту та відтворення природного середовища є основними атрибутами екологічного туризму, що реалізуються в його завданнях та функціях.
Основними завданнями екологічного туризму є:
    постійно, систематично і цілеспрямовано культивувати критерій рівноваги навколишнього природного середовища;
    гармонізувати відносини між природою, суспільством і економікою;
    орієнтувати туристські організації на збереження, відтворення і збільшення споживчої вартості природного середовища за рахунок виділення частини прибутків від туризму на вирішення пов'язаних із цим завдань;
    підкоряти короткочасні інтереси отримання прибутку від туризму довгостроковим інтересам щодо збереження природи для прийдешніх поколінь, примноження рекреаційно-туристських ресурсів, а також подальшого соціально-економічного розвитку місцевих громад на основі екотуризму;
    формувати в туристів почуття особистої відповідальності за стан природи та її майбутнє, стверджуючи в їх свідомості приналежність до неї як невід'ємної органічної частини.
Ці завдання екологічного туризму не варто абсолютизувати і розглядати у відриві від його інтегральних функцій - рекреаційної, розвиваючої та розважальної.
Рекреаційна функція екотуризму полягає в тому, що основним способом пересування у екотуристських подорожах є піша хода як найбільш «екологічно чистий» вид транспортування. Зважаючи на те, що денна потреба людини в руховій активності в середньому складає 20-25 тис локомоцій, а середня протяжність екотуристської стежки складає 8-10 км, то екотуризму має унікальну здатність компенсувати фізичне недовантаження і гіподинамію властиві для мешканців міст. Також в процесі екотуристської подорожі компенсуються фізичні й психічні перевантаження (накопичений стрес) людини за рахунок зміни форм діяльності та її перебування у неспотвореному й естетично-привабливому природному середовищі.
Розвиваюча функція екотуризму реалізується у створенні умов для розвитку творчої, інтелектуально розвинутої, свідомої людини через сполучення туристсько-екологічних, культурно-освітніх, духовно-естетичних та оздоровчих форм активної роботи, насамперед, з юнацькими та дитячими екотуристськими групами. Для педагогів шкіл, керівників дитячих груп, груп студентів-природознавців, екологів та геоекологів, громадських екологічних організацій створюється єдина науково-методична база з бібліотечним фондом екологічної літератури, комп'ютерною інформаційною базою з проблем екоосвіти із сучасними інтерактивними комп'ютерними методами викладання.
Набувають поширення позаурочні форми цілорічної екологічної освіти та виховання - екотабори, еколого-природознавчі дослідницькі експедиції, екологічні свята та акції, екотренінги, екоігри, польові екосемінари тощо.
Останній напрям має величезне інтелектуально-пізнавальне, освітнє та виховне значення, тому що жоден урок або лекція з географії, біології, екології, жодна книга не дають такого яскравого уявлення та глибокого знання, як пряме спостереження та дослідження життя у природних умовах.
З інтелектуально-освітнім аспектом розвиваючої функції екотуризму міцно пов'язаний культурно-пізнавальний аспект, що спрямований на формування екологічної культури в суспільстві за рахунок культуроформуючої та виховної діяльності менеджерів та гідів екотуризму на екологічних стежках та маршрутах, а також естетично-художній аспект, який реалізується завдяки різноманітних видів інформаційно-просвітницької екотуристської діяльності: розробка та створення марок та стендів з екологічним змістом; випуск листівок, буклетів, проспектів, часописів з екотуристською тематикою; публікація екотуристських наукових та науково-методичних матеріалів; екотуристські інформаційні акції мас-медіа (аудіо- та відео-репортажі, відео-ролики, кліпи, телепередачі); розробка і створення екотуристських комп'ютерних інформаційних (інформаційно-довідкових, експертних та геоінформаційних) систем; інформаційно-екотуристська діяльність засобами мережних комп'ютерних технологій Інтернет.
Розважальна функція екотуризму є дуже важливою для організації системи інформаційного менеджменту та технічної підтримки діяльності екологічних стежок, екомаршрутів, екотаборів, екоекспедицій, екотренінгів, екосемінарів, екоігор тощо. Реалізується вона на основі організації фахової науково-педагогічної, дидактичної та методичної підтримки екологічних організацій, клубів та гуртків для роботи з дітьми в польових умовах. З групами дітей та їх керівниками мають працювати менеджери та інструктори з екологічного туризму, гіди-природознавці, крім того, їх слід забезпечувати картографічними та описовими маршрутними матеріалами, сценаріями екологічних ігрових програм тощо.