Копия Случайная новость

Рекреационная деятельность охватывает различные виды занятий (туризм, физкультура, спорт, художественная самодеятельность, техническое творчество, коллекционирование и т.п.) с неодинаковой степенью физических, интеллектуальных и эмоциональных нагрузок.

Контакты

04111 Украина г.Киев ул.Салютная 1-Б
Телефон офиса:
тел. (044) 599-5332
тел. (044) 227-8149
Наши сайты:
www.ecotour.com.ua
www.team.biz.ua
www.aat.ecotour.com.ua
www.info.ecotour.com.ua
Наша почта:
tkv@ecotour.com.ua
info@ecotour.com.ua

ПоискАНІМАЦІЙНИЙ ЕКОТУР частина 13

Анімаційний Екотур

C. Дмитрук, Екотур-інфо

Настанови-рекомендації аніматору з ефективної організації й проведення туристських ігор

В туристських іграх настанови визначають область можливих виявів, дій та отриманих учасниками результатів. Контекстуально настанови рекомендації ґрунтуються на формулі – “Бути – Діяти – Отримати”. Так, для реалізації певної мети індивід вибирає певні дії, що відображають його індивідуальні настанови. Розширення множини результатів за межами існуючого контексту дій відбувається шляхом розширення контексту, долання настанов-стереотипів. При цьому один і той самий результат може бути отриманий різними діями, і одні і ті ж самі дії можуть призвести до різних результатів. Одні і ті самі дії, що обрані виходячи з різних контекстів, можуть призводити до різних результатів, а різні дії, обрані виходячи з одного контексту, можуть призводити до одного і того ж самого результату.

Таким чином, область вихідних настанов учасників визначає область можливих результатів. Це означає, що кожній конкретній людині важливо знати, якими настановами вона керується і чи є вони корисними в сенсі досягнення бажаних результатів. Існує багато способів це з’ясувати. Найпростішим із них є аналіз або самоаналіз результатів діяльності; можна чесно і критично подивитися на результати і визнати, чи є вони задовільними, чи ні. Якщо результати є не такими, які вони мають бути, значить необхідно змінити вихідні настанови, що їх обумовлюють.

 

При організації туристських ігор характер настанов зазвичай є обмежувальним і полягає в обмеженні кількості виборів ігрових дій людини. Настанови з цього погляду не можуть розглядатися як “гарні” чи “погані”, а аналізуються з позицій їх впливу на кількість виборів дій і на ігрову активність людини.

В ході практичної апробації методики в експериментальних групах були узагальнені основні настанови аніматора, на основі яких розроблені методичні настанови-рекомендації з ефективної організації й проведення туристських ігор, що визначають область можливих ігрових дій аніматора. Розглянемо їх більш розгорнуто.

Настанова “Бути відповідальним” вимагає усвідомлювати, що будь-які дії аніматора, які зроблені або не зроблені, слова, які вимовлені або не вимовлені, будь-які інші прояви, і власне сам факт його присутності уже визначають все, що відбувається у процесі виконання туристських ігор. Дійсно, якби аніматора не було в якомусь конкретному місці або якби він виявлявся якимось іншим способом – події могли б розвиватися цілком інакше. Таким чином, аніматор є у повній мірі “автором подій”, “джерелом усього, що відбувається”. З цього погляду цілком недоречно говорити щось на зразок: “Я відповідаю тільки за це, і не відповідаю за все інше”. Аніматор є відповідальним за все, що відбувається при виконанні туристських ігор. І якщо те, що відбувається навколо, аніматора його не влаштовує, то всі запитання з цього приводу він має спрямувати до самого себе.

Настанова “Бути чесним” обумовлює неупередженість і чесність аніматора. Він завжди виступає за чесну гру, тому що тільки в чесній грі поняття “виграш” має сенс. Доки туристи ще не призвичаїлися до туристських ігор, доти аніматор є і ведучим, і суддею, й їх учасником. Саме на цьому етапі ця настанова має свій найбільший вияв. Однак згодом аніматор має дедалі більше повноважень делегувати туристам. Поступово частину повноважень можна пропонувати найактивнішим туристам, і згодом поширювати їх на всю групу. Це також сприятиме подальшому зміцненню авторитету аніматора й підтриманню інтересу до туристських ігор.

Настанова “Бути в дійсному моменті простору і часу – тут і зараз” означає, що тільки перебуваючи “тут і зараз” аніматор може сприймати все, що відбувається максимально об'єктивно, неупереджено і одночасно емоційно й пристрасно. Отже, якщо аніматор не знаходиться “в дійсному моменті простору і часу”, він у переважній більшості випадків оцінює те, що відбувається шляхом порівняння актуальної інформації про процес виконання ігрової туристської вправи із своїм минулим досвідом або зі своїми уявленнями про те, як це повинно відбуватися. При цьому часто аніматор, формуючи своє судження про процес виконання вправи, зазвичай відкидає все те, що не підтверджує його минулий досвід або не узгоджується з його ідеалізованим уявленням. Таким чином, аніматор займається відтворенням свого минулого досвіду замість створення нового. Крім того, порсаючись у минулому, аніматор нехтує дійсне і в результаті його уявлення про дійсний процес виконання ігрової туристської вправи виявляться, швидше за все, неповними, і навіть помилковими.

Настанова “Бути сконцентрованим, таким, що негайно реагує”, тісно взаємопов’язана з попередньою та передбачає максимальну концентрацію аніматора на процесі виконання вправи й негайну реакцію на ті зміни процесу, що потребують активних його організаційно-керівних, спрямовуючих і підтримуючих дій. Аніматор туристських ігор має бути уважним, уміти спостерігати й тримати у полі зору кожного туриста, не допускати виникнення конфліктних ситуацій, прияти формуванню розвинутої культури спілкування та високих морально-етичних основ колективної діяльності.

Настанова “Бути спонтанним, таким, що ризикує” для аніматора означає, в першу чергу, відмовитися від таких звичних настанов, як то: бути постійно правим і всезнаючим, добре виглядати, контролювати інших, не дозволяти контролювати себе тощо. Цінність спонтанної реакції визначається тим, що це завжди певний ризик.

Настанова “Бути відкритим” передбачає готовність аніматора зробити крок на “нову територію”, побачити щось по-новому, перестати наполягати на власній правоті, збирати докази своєї правоти, не боятися виявитися неправим. Тому аніматор має бути відкритим до того, що усе може піти інакше, чим передбачалося, та бути відкритим у сприйнятті того, що відбувається.

Настанова “Бути щирим” полягає у відкритому виявленні своїх думок, відчуттів і переживань. Певним викликом для аніматора є ризик, що його не зрозуміють, або він може погано виглядати тощо. Звернемо увагу на те, що можливості аніматора щодо пошуку оптимальних варіантів аналізу виконання туристських ігор дуже широкі. Насамперед, це підсумкове обговорення – ділова дискусія за участю аніматора, який під час виконання вправи мав бути надзвичайно уважним й аналізувати її сумлінно і професійно зацікавлено. Залучення туристів до розбору гри дуже важливе з психологічного погляду, адже аналізуючи свої дії, вони вчаться на власних помилках. Кваліфікований, доброзичливий і, за можливості, “ігровий” характер підбиття підсумків виконання туристських ігор істотно підвищує мотивацію до цієї форми рекреаційної діяльності та активного навчання.

Настанова “Бути завбачливим”. Згідно цієї настанови  будь-яка туристська гра, незалежно від її складності, має бути глибоко продумана і добре підготовлена аніматором. Він зобов'язаний заздалегідь провести необхідні консультації з теми гри, дати короткі інструктивні настанови виконавцям ролей і порекомендувати необхідну літературу чи будь-який інший дидактичний матеріал. Не можна спрощувати гру, відмовлятися від наочності, недбало ставитися до спорядження, обладнання, реквізиту тощо. Аніматор має знати, які туристські ігри туристам більше до вподоби, і створювати разом з ними нові. Треба обов'язково враховувати рівень знань і професійної підготовки туристів, звертати увагу на грамотність і професіоналізм їхньої мови, що надзвичайно важливо для підготовки всіх майбутніх фахівців, а надто – керівників, менеджерів.

Настанова “Бути таким, що співчуває” вимагає від аніматора не просто розуміти, що почувають інші, а набагато більш глибокого суб'єктивного розуміння і особистісної ідентифікації (емпатії) аніматора та туристів. Отже, чим глибше аніматор відчуває туристів, тим більше можливостей у нього створити більш відповідні умови для досягнення результатів. Таким чином, якщо аніматор відсторониться від своїх надій, очікувань і почуттів з приводу групи або певних конкретних туристів, то він зможе бути дійсно співчуваючим. Зазначимо також, що уміння бути співчуваючим є однією з необхідних складових “активного” слухання.

Настанова “Бути співпричетним і прихильним” означає, що аніматор є автором всіх подій, які відбувається у процесі виконання туристських ігор. У такому розумінні бути співпричетним і прихильним до того, що відбувається, зовсім не обов'язково означає співчувати кожному учаснику. Оскільки аніматор є співпричетним до гри, виступаючи її фасилітатором, він має уникати менторського тону й заохочувати туристів до активної діяльності використовуючи різноманітні комунікативні прийоми.

Настанова “Бути неупередженим” визначає, що аніматор повинен приймати все, що відбувається таким, яким воно є, не виносячи власних оцінок і суджень з цього приводу. Навіть якщо аніматор і не припускав давати оцінку, учасник може сприйняти його слова і дії, як такі, що знижують цінність його дій або висловлень, і зробити висновок, що його зусилля, відчуття або ідеї не є достатньо важливими і значимими з погляду аніматора. Зазначимо також, що прийняття подій без оцінок і суджень є однією з необхідних умов для створення психологічної безпеки.

Настанова “Бути упевненим”, у даному випадку, означає довіру методу туристських ігор в тому, що він ефективно спрацює, довіру самому собі в тому, що все буде організовано і проведено якнайкраще, довіру туристам в тому, що вони можуть самостійно вирішити будь-яку проблемну задачу, ситуацію. Аніматору необхідно пам’ятати, що його впевненість створює впевненість у туристів, що виконують ігрове завдання, і навпаки. Інший аспект цієї настанови полягає в тому, що аніматор має бути впевненим для того, щоб здійснювати контроль за безпекою та ефективністю дій туристів в процесі виконання туристських ігор, фіксувати для себе найвдаліше виконання ролей та типові помилки в діях і мові туристів, і зрештою підбиваючи підсумки гри, звернути на них увагу, різними способами підвести туристів до розуміння і прийняття найбільш оптимальних варіантів того, як найбільш доцільно діяти в тій чи іншій ситуації.

Настанова “Бути яскравим, таким, що залучає до процесу та надихає до дії” вимагає від аніматора на власному прикладі демонструвати учасникам високі морально-етичні якості. Фактично, аніматор протягом дня постійно займається залученням туристів: у певні стани, у різні способи вияву, у різні дії, цінності тощо. За такого підходу, аніматор є режисером ігрових дій в туристських іграх, а туристи є акторами, що їх виконують. Як уже зазначалося, однією з особливостей туристських ігор є їх колективний характер. У процесі їх виконання туристи спілкуються на професійному рівні, обмінюються думками, ідеями, фактами і т. ін. Тому важливим завданням аніматора є всіляко заохочувати та підтримувати таке співробітництво, підвищувати рівень комунікаційної компетентності туристів.

Настанова “Бути легким й позитивним, таким, що приймає, підтримує” спрямована на створення в туристських іграх умов, які максимально сприяють досягненню мети туристів. Це означає демонструвати учасникам можливість легкого відношення до того, що відбувається, культивувати позитивний погляд та мислення на все, що відбувається. Звідси головним завданням аніматора з організації і проведенні туристських ігор є зацікавити туристів грою, надихнути їх на творчість. На відміну від репродуктивних форм навчання, під час туристських ігор є неприпустимими стосунки за традиційною педагогічною системою “аніматор (аніматор) – учень (турист)”, що здебільшого будуються на авторитарності аніматора. У грі аніматор має створити в туристській групі атмосферу довіри, впевненості туристів у власних силах, можливості досягнення поставленої мети.

Настанова “Бути гнучким” означає, що аніматор має бути гнучким із приводу своїх уявлень про те, що повинно відбуватися, бути тут і зараз, а не в минулому, бути готовим визнати свою неправоту чи хибність суджень, розширити свої погляди тощо. Аніматор не повинен переривати туриста, який виконує ігрове завдання, зауваженнями на кшталт “ця дія неправильна”, “виправте помилку”, “зачекайте, ви неправильно сказали” тощо, адже вони деморалізують як окремих туристів, так і групу загалом, знижують динаміку виконання туристських ігор, перетворюють її на “копію” звичайного навчального заняття й призводять до того, що туристи втрачають до них інтерес.

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що серед усіх настанов аніматора туристських ігор не існує єдиної і універсальної, що спрацює за будь-яких обставин. Тому аніматору необхідно бути гнучким в засобах і уявленнях про себе та чітко усвідомлювати той вплив, що він здійснює на відчуття і досвід туристів. Успішна робота аніматора та інструкторів туристських ігор завжди нагороджується відкритим і палким виявленням найбільш щирих почуттів подяки туристів, їх особистісним зростанням та згуртуванням групи до рівня злагодженої ефективної команди.

При цьому ефективної організації та проведення туристських ігор аніматору необхідно мати відповідні якості: тонко відчувати стан туристів і мати належну комунікативну компетентність; уміти вербалізувати (точно передавати словами) почуття і поведінку туристів й робити узагальнення; бути нейтральним та об'єктивним (не приймати сторону будь-якого учасника або команди); уміти коректно розкривати ефективні і неефективні позиції туристів (не зачіпаючи почуття їхньої власної гідності); бути уважним до кожного учасника та до всієї групи одночасно (враховувати інтереси як окремих туристів, так і всієї команди); уміти повно, яскраво й одночасно доступно передати ситуацію, що моделюється, висвітлити та представити (показати) ефективні зразки поведінки тощо; бути готовим “знаходитися в тіні”, “на задньому плані” гри, утримуватися від надмірного втручання в її процес, надаючи тим самим простір і широку свободу дій її учасникам.