Копия Случайная новость

Екологічний туризм можна визначити як інтегруючий напрямок рекреаційної діяльності спрямований на гармонізацію відносин між туристами, туроператорами, природним середовищем та місцевими громадами, що реалізується через екологізацію всіх видів туристської діяльності, охорону природи, екологічну освіту та виховання.

Контакты

04111 Украина г.Киев ул.Салютная 1-Б
Телефон офиса:
тел. (044) 599-5332
тел. (044) 227-8149
Наши сайты:
www.ecotour.com.ua
www.team.biz.ua
www.aat.ecotour.com.ua
www.info.ecotour.com.ua
Наша почта:
tkv@ecotour.com.ua
info@ecotour.com.ua

ПоискАНІМАЦІЙНИЙ ЕКОТУР частина 4

Анімаційний Екотур

C. Дмитрук, Екотур-інфо

Останнім часом з'явилася низка праць, які присвячені проблемам застосування в анімаційній діяльності в туризмі програм, що ґрунтуються на ігрових методиках та технологіях. Переважна більшість з цих публікацій має описово-оглядовий характер та не містить чітких методичних рекомендацій, проте в них представлений багатий ігровий матеріал, що при належній науково-методичній обробці може бути використаний для створення комплексних анімаційних програм. Предметний аналіз цих праць засвідчує цінність рухових ігор як методу активної рекреації та зокрема спортивно-оздоровчого туризму, що забезпечує належний рівень різноманітної рухової активності і сприяє її фізичному розвитку, а також як специфічного методу розвитку творчої діяльності та самовдосконалення людини. Гра є найбільш природною формою взаємодії між людьми, саме в грі особистість розвивається вільно, стрімко й гармонійно.

 

Спеціальні ігрові технології в умовах дозвілля вивчалися багатьма авторами. Так, суспільно орієнтовані підходи до оцінки ігрової діяльності обґрунтували С. Шацький, Т. Цвелих, К. Фопель та інші. Творчі ігри соціального характеру у різних педагогічних аспектах розглядали А. Макаренко, В. Сухомлинський, В. Терський, І. Іванов, Л. Коваль; етнічні особливості ігри та ігрової взаємодії відображені О. Духновичем, Г. Волковим, І. Нечуєм-Левицьким, Л. Федоровою; ігри, що розвивають інтелектуально-пізнавальні здібності школярів, досліджували В. Барахсанов, І. Звєрева, Р. Жуков, В. Рибальський, Л. Фрідман та ін. Із сучасних досліджень творчої ігрової діяльності як комплексного засобу, що може спонукати туристів і старшокласників до самоаналізу, самооцінки й саморозвитку, найбільш ґрунтовними є науково-методичні розробки І. Іванова, Л. Коваль, О. Газмана, В. Караковського, Л. Куликової, С. Шмакова та ін.

Сучасні психолого-педагогічні дослідження доводять, що гра як засіб анімаційної діяльності в туризмі та інших видах активної рекреації може стати потужним засобом самооновлення, самовдосконалення, долання внутрішнього конфлікту, а також стимулювання піднесеного настрою, активної мобілізації людей. Ряд дослідників вважають гру особливою формою спілкування людей тому, що поза контактами, поза взаємодією, взаєморозумінням між людьми жодної ігри не може бути взагалі. При цьому ігрове спілкування розглядається як головне енергетичне джерело ігри, що живить її емоційне наповнення. Також спілкування у грі є важливим атрибутом комунікативної культури. Особлива “культура ігрового спілкування” залежить від характеру міжособистісних стосунків, від того, яких правил дотримуються у грі, від наявності у кожного учасника однакових можливостей для самовизначення тощо.

Унікальні розвиваючі властивості ігри значною мірою обумовлюється її генетичними зв'язками практично з усіма видами діяльності людини, що завдяки високому рівню емоційного задоволення сприяє стимулюванню її пізнавальної активності та духовному самовдосконаленню. Суспільство у процесі свого розвитку створило гру як універсальний засіб для всебічної підготовки людини до життя. Отже гра є специфічною багатоаспектною формою активності людини, це одночасно пізнання, навчання, виховання, праці, спілкування, мистецтво, спорт, розвага тощо. Це обумовлює надзвичайно велику різноманітність ігор – пізнавальні, інтелектуальні, виховні, музичні, художні, рухливі, спортивні, комп'ютерні, гра-праця, гра-спілкування, ігри-драматизації тощо.